Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không lịch sự, không hào hoa phong nhã; không quân tử