Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconvenient /,iŋkən'vi:niənt/  

 • Tính từ
  bất tiện, phiền phức
  if not inconvenient to you
  nếu không có gì phiền cho anh

  * Các từ tương tự:
  inconveniently