Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbefitting /'ʌnbi'fitiɳ/  

  • Tính từ
    không hợp, không thích đáng, không ổn