Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sterile /sterail/  /'sterəl/

 • Tính từ
  vô sinh (người, động vật, thực vật)
  cằn cỗi (đất đai)
  vô bổ, vô ích
  a sterile debate
  cuộc tranh luận vô bổ
  vô khuẩn
  sterile bandages
  băng vô khuẩn

  * Các từ tương tự:
  sterile-flowered, sterile-fruited, sterile-seaded, sterilely