Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncontaminated /'ʌnkən'tæmineitid/  

  • Tính từ
    không bị làm bẩn, không bị làm ô uế
    không bị nhiễm bệnh