Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antiseptic /,ænti'septik/  

 • Danh từ
  thuốc sát khuẩn
  Tính từ
  sát khuẩn

  * Các từ tương tự:
  antiseptically