Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infecund /in'fi:kənd/  

  • Tính từ
    không màu mỡ, cằn cỗi

    * Các từ tương tự:
    infecundity