Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

childless /'t∫aildlis/  

 • Tính từ
  không có con
  a childless couple
  một cặp vợ chồng không có con

  * Các từ tương tự:
  childlessness