Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninfected /ʌnin'fektid/  

  • Tính từ
    không bị lây nhiễm, không bị nhiễm
    không suy đồi, không đồi bại