Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineffectualness /ini'fektjuəlnis/  

  • Danh từ
    sự không đem lại kết quả mong nuốn; sự không đem lại kết quả quyết định, sự không ăn thua
    tính vô ích
    tính bất lực