Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bài tiết
    phân, chất bài tiết