Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    về mặt pháp lý
    chịu trách nhiệm pháp lý về việc gì