Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disestablish /,disi'stæbli∫/  

 • Động từ
  chấm dứt quy chế chính thức (của một giáo hội)
  those who want to disestablish the Church of England
  những người muốn chấm dứt quy chế chính thức của Giáo hội Anh

  * Các từ tương tự:
  disestablishment, disestablishmentarian