Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unenforceable /'ʌnin'fɔ:səbl/  

  • Tính từ
    không thể thi hành được (bản án)