Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nothingness /'nʌθiηnis/  

  • Danh từ
    hư vô; hư không