Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disannul /disə'nʌl/  

  • Ngoại động từ
    bỏ, bãi bỏ, thủ tiêu

    * Các từ tương tự:
    disannulment