Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đại tiện