Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ruột
  a bowel disorder
  rối loạn đường ruột
  (số nhiều)lòng
  trong lòng đất

  * Các từ tương tự:
  bowel movement