Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) phần trong, phía trong (nhà …)
  the interior
  nội địa
  the interior
  nội vụ
  Ministry of the Interior
  Bộ Nội Vụ

  * Các từ tương tự:
  interior decoration, interior decorator, interior design, interior designer, interior drainage, interior-sprung, interiority, interiorize, interiorly