Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    vùng cao

    * Các từ tương tự:
    uplander