Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viscera /'visərə/  

  • Danh từ
    (giải phẫu, số nhiều, thường the viscera)
    nội tạng, phủ tạng

    * Các từ tương tự:
    visceral, viscerally, viscerate