Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abnegate /'æbnigeit/  

  • Ngoại động từ
    nhịn (cái gì)
    bỏ (đạo)
    từ bỏ (quyền lợi...), từ chối không nhận (đặc quyền...)