Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái lao (để đánh cá…)
  cái thương (vũ khí xưa)
  Động từ
  (y học)
  chích bằng lưỡi dao chích
  lance an abscess
  chích một cái áp-xe

  * Các từ tương tự:
  lance-corporal, lance-sergeant, lancelate, lancelet, lancer, lancet, lancewood