Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) con lưỡng tiêm (con vật giống (như) cá sống dưới nước)