Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lancelate /'lɑ:nsiəleit/  

  • Tính từ
    hình ngọn giáo, hình mác