Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lance-corporal /'lɑ:ns'kɔ:pərəl/  

  • Danh từ
    hạ sĩ (trong lục quân Anh hay lính thủy đánh bộ Mỹ)