Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perplexedly /pə'pleksdli/  

  • Phó từ
    [một cách] lúng túng, [một cách] bối rối