Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây hoảng hốt, đáng kinh ngạc
  a startling result
  một kết quả đáng kinh ngạc

  * Các từ tương tự:
  startlingly