Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enormously /i'nɔ:məsli/  

  • Phó từ
    hết sức, cực kỳ, vô cùng
    I'm enormously grateful for your help
    tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của anh