Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

super-duper /,su:pə'du:pə[r]/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    tuyệt, hết sảy
    I've got a super-duper new radio
    tôi có một cái rađiô mới rất tuyệt