Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gigantically /dʒai'gæntikəli/  

  • Phó từ
    [một cách] kếch xù; [một cách] cực lớn
    gigantically sucessful
    thành công cực lớn