Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spaciously /'spei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rộng rãi