Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cổ) sóng lớn, sóng xô bờ
  cuộn (khói, sương mù)
  Động từ
  cuồn cuộn
  khói bốc lên cuồn cuộn từ ngôi nhà đang cháy

  * Các từ tương tự:
  billowy