Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cavernous /'kævənəs/  

 • Tính từ
  như hang; sâu thẳm
  the lion opened its cavernous mouth
  con sư tử mở cái miệng sâu thẳm của nó ra

  * Các từ tương tự:
  cavernously