Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất thể tích, trạng thái thể tích