Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluminously /və'lu:minəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhiều
    writing voluminously in one's diary
    ghi chép nhiều vào nhật ký của mình