Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bao la
    lost in the vastness[esof space
    bị lạc (mất hút) vào trong vũ trụ bao la