Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boundlessly /'baʊndlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô hạn