Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endlessly /'endlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tận