Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endlessness /'endlisnis/  

  • Danh từ
    tính vô tận, tính vĩnh viễn
    tính không ngừng, tính liên tục