Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endless magnetic tape loop   

  • (Kỹ thuật) chu trình băng từ kín