Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continualness /kən'tinjuəlnis/  

  • Danh từ
    tính liên tục, tính liên miên