Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importunate /im'pɔ:tʃʊnət/  

 • Tính từ
  nài nỉ, đòi dai
  importunate people
  những người hay nài nỉ

  * Các từ tương tự:
  importunately, importunateness