Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importunateness /im'pɔ:tjunitnis/  

  • Danh từ
    tính chất quấy rầy, tính chất nhũng nhiễu; tính chất đòi dai, tính chất nài nỉ
    tính thúc bách