Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importunately /im'pɔ:tʃʊ-nətli/  

  • Phó từ
    [một cách] nài nỉ, [một cách] đòi dai