Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xâm nhập, xâm phạm
    hầu hết mọi người phát âm thêm "r" cuối "law" trong "law and order"

    * Các từ tương tự:
    intrusively, intrusiveness