Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officiously /ə'fi∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lăng xăng