Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interfering /,intə'fiəriη/  

  • Tính từ
    thích can thiệp (vào việc của người khác)

    * Các từ tương tự:
    interferingly