Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heavy-handed /hevi'hændid/  

 • Tính từ
  vụng về
  heavy-handed compliments
  lời khen vụng về
  áp bức
  a heavy-handed regime
  một chế độ áp bức

  * Các từ tương tự:
  heavy-handedly, heavy-handedness