Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tyrannically /ti'rænikli/  

  • Phó từ
    [một cách] bạo ngược